Açıköğretim Yatay Geçiş Şartları

Açıköğretim, Duyurular - Tarih:14 Nisan 2010

acik-ogretim

YÖK bugün ( 14 Nisan 2010 ) itibariyle yeni yatay geçiş yönetmeliğini başbakanlığa gönderdi. Düzenlenip son hale getirilen taslakta yatay geçiş kapsamı oldukça genişletilmiş. Eğer bu taslak başbakanlıktan onay alırsa Açıköğretim okuyanlar örgün bölümlere geçiş yapabilecek.

Taslakla açıköğretim veya uzaktan öğretim programları ile üniversitelerin örgün öğretim (normal öğretim) yapan programları arasında yatay geçiş hakkı tanınıyor.
Üniversitelerde ikinci öğretim programlarından da açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş imkanı sağlanacak.
Üniversitelerin açık veya uzaktan öğretim diploma programları arasında da yatay geçiş izni veriliyor.
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranacak.

Şu anlık elde edebildiğimiz bilgiler bu kadar. Taslak geçer ise her madde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bizde sizlerle paylaşacağız. Haberin devamını merak edenler okumaya devam edebilir.

İlgili Haber:YÖK’ün hazırladığı yatay geçiş yönetmelik taslağına göre, açık ve uzaktan öğretimde okuyan öğrenciler belli koşullarla üniversitelerin normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Bir üniversitedeki programlar arasında da yatay geçişe izin verilecek.
YÖK, üniversitelerde yatay geçişleri düzenleyen yönetmelik taslağına şon şeklini vererek, Başbakanlığa gönderdi.
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” taslağı, önlisans ve lisans düzeyindeki programları arasındaki her türlü yatay geçişi düzenliyor.
Taslağa göre, farklı üniversitelerin diploma programları veya aynı üniversite içindeki diploma programları arasında, önceden ilan edilen sayı ve şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilecek.

GEÇİŞ YAPILACAK SINIFLAR

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamayacak.
Aynı üniversitede aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilecek. Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrencilerin ikinci öğretim ücreti ödemesi gerekecek.
Üniversitelerde ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş izni verilecek. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilecek.

AÇIKÖĞRETİMDEN ÖRGÜN ÖĞRETİME

Taslakla açıköğretim veya uzaktan öğretim programları ile üniversitelerin örgün öğretim (normal öğretim) yapan programları arasında yatay geçiş hakkı tanınıyor.
Üniversitelerde ikinci öğretim programlarından da açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş imkanı sağlanacak.
Üniversitelerin açık veya uzaktan öğretim diploma programları arasında da yatay geçiş izni veriliyor.
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranacak.

KRİTERLER ÜNİVERSİTELERCE BELİRLENECEK

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşulları, üniversitelerin senatoları belirleyecek.
Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilecek ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacak.
Kayıt dondurmuş olanlar da yatay geçiş hakkından yararlanabilecek.
Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulacak.

ÜNİVERSİTE İÇİNDE GEÇİŞLER

Yönetmelik taslağında, üniversite içindeki programlar arasında geçişler de düzenlendi.
Buna göre, bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilecek.

BURSTAN FERAGAT

Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılacak.
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilecek.
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranacak.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde ise diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranacak.

ORTAK PROGRAMDAN GEÇİŞ

Ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilecek.
Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğrenim süresine dahil olacak.
Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılacak.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılacak.
Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranacak. Bu şartı sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları not şartına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilecek.
Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarı sağlamak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemeleri şartı aranacak.

TSK VE POLİS AKADEMİSİNDEN DE YATAY GEÇİŞ İMKANI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilecek.
Bu kurumlardan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramayacak. Diğer sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilecek. Bu başvurular, kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilecek.

YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ

Üniversite senatoları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için de kontenjan belirleyebilecek.
YÖK, internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimini ilan edecek.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilecek.
Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranacak.


Etiketler:, , , , , , ,

Toplam 226 Yorum

Sayfalar: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] Show All

 1. 202
  nisa:

  4 yıllık işletme örgün öğretim okuyorum 1.sınıf bitti 2.sınıfa geçtim bazı nedenlerden dolayı açıköğretime geçmek istiyorum geçebilirmiyim

 2. 203
  nesli:

  merhaba;
  uzaktan öğretim işletme yönetimi 2.sınıf öğrencisiyim bazı nedenlerden dolayı açık öğretime geçiş yapmak istiyorum bunun için ne yapmalıyım acaba birde açık öğretime geçiş yapabildim diyelim 2.sınıftan mı devam edilecek yoksa 1.sınıftan mı başlamak zorundayım?

 3. 204
  meryem:

  merhaba ban atatürk üniversitesi açık öğretim sosyal hizmetler bölümünü kazandım örgüne geçmek istiyorum ne yapmalıyım ne zaman oluyo bu yatay geçiş sınavı

 4. 205
  merve:

  meraba ben Karabük üniversitesinde hazırlık sınıfıyım sağlık kurumu işletmeciliği okuyorum bu yıl bitince açık öğretime geçebilirmiyim geçebilrsem nasıl nasıl olacak bilgi alabilirmiyim

 5. 206
  admin:

  @ merve:
  İkinci üniversite kapsamında sınavsız olarak açıköğretimin istediğini bölümüne kayıt olabilirsiniz.

 6. 207
  murat3592:

  4 yıllık örgün öğretim okuyorum ve 3. sınıfım , sene kaybı olmadan açıköğretimde 3. sınıftan devam edebilirmiyim acil cevap bekliyorum yardım lütfen…!!!

 7. 208
  admin:

  @ murat3592:
  Malesef bu şekilde devam etme imkanınız bulunmuyor. 2 yıllık önlisans mezunları 3. sınıftan devam edebiliyor.

 8. 209
  merve:

  Merhabalar.erciyes üniversitesi fizik mezunuyum.3 yıldır öğretmenlik yapıyorum.bu yıl 2. Üniversite olarak uluslararası ilişkilere kayıt oldum.ancak 1 yıl. donra fizik üzerine master için yurt dışına çıkacağım.bu durumda bulunduğum ülkeye bölümümden geçiş yapmak gibi bir hakkım var mı? Oradaki herhangi bir okulda örgün öğretime geçebiliyor muyum ya da uzaktan eğitime devam etmek gibi bir şansım var mı? Teşekkürler

 9. 210
  funda:

  merhaba ben 2yıl okudum mezun oldum ve sınavsız lisans tamamlamayla kamu yönetimi okuyorum açıktan 3.sınıf acaba yatay geçiş hakkımız warmı bizimde

 10. 211
  admin:

  @ merve:
  Bildiğim kadarıyla yurtdışındaki üniversitelere geçiş yapılamıyor. Yinede gideceğiniz üniversitenin öğrenci işlerine sormanızı öneririm.

  @ funda:
  Çok zor olsada evet var.

 11. 212
  gülşen:

  merhaba.ben istanbul üniversitesinde 4 yıllık a.ö okuyorum.fakat zorlandığım için önlisans diplomasını alıp yatay geçiş yapabilirmiyim.ya da anadolu üniversitesinde 3 sınıfdan okuyabilirmiyim.

 12. 213
  admin:

  @ gülşen:
  Bildiğim kadarıyla yatay geçiş ve dikey geçiş hakkınız var. 3. sınıftan devam etmek dikey geçiş oluyor. Önlisans diplomanızı almadan önce anadolu üniversitesi aof bürolarından teyit etmenizi öneririm.

 13. 214
  güler:

  merhaba ben istanbul üniversitesi auzef tarih bölümü öğrencisiyim bu sene lys puanım 352 ile yerleştim ama türk dili ve edebiyat okumak istiyorum ısuzeme geçerek imkanı var mıdır? ne yapmam gerekiyor?

 14. 215
  admin:

  @ güler:
  Sorunuzu tam olarak anlayamadım. Açıköğretimden devam etmek istiyorsanız yatay geçiş yapma hakkınız var.
  http://acikogretim.sozel.org/acikogretim-2014-yatay-gecis-duyurusu.html

 15. 216
  derya:

  merhabalar ben Süleyman demirel üniverstesi insan kaynakları bölümü okumaktayım birinci yılım bu yıl bitiyo fakat bazı nedenlerden dolayı aöf geçiş yapmak istiyorum yapabilirmiyim. Ne yapmak gerekiyo yardımcı olursanız sevinirim…

 16. 217
  enes:

  Merhabalar ben özel bir üni. endüstri mühendisliiği bölümünde okuyorum 2.sınıfı 2.kere 4 yıllık açık öğretim işletme bölümünün 3.sınıfına geçmek istiyorum mümkünmüdür

 17. 218
  asli:

  Meraba ben ist unv hukuk buro yonetimi aciktan okuyorum ama adalet meslek yüksek okuluna gecis yapmak istiyorum orgun olarak. Ticaret meslek lisesi den mezunum vve okulunda ek puaniyla 339puanla girdim. Adalet meslege gecebilme sansim var mi ?

 18. 219
  Ayşe:

  aöf sosyoloji 2.sınıftayım uzaktan eğitime geçiş yapma şansım nedir

 19. 220
  ceylan:

  Merhabalar ben acikogretim uluslari iliskiler okuyorum fakat 1 sinfim 1 soniftan orgun egitime gecis yapabilimiyim ne zamanyardimci olurmusunuz

 20. 221
  ceylan:

  Admin acil cevabinizi bekliyorum lutfen

 21. 222
  EBRU16:

  merhaba ben 2 yıllık bilgisayarlı muhasebe okudum ve ordan 3. sınıf kamu yönetimi bölümüne geçtim acaba benimde bu haktan yararlanma gibi şansım varmı ? örgün eğitime geçebilirmiyim ?

 22. 223
  Adem Demir:

  aöf kamu yönetimi 2.sınıf öğrencisiyim, uzaktan eğitime geçiş yapabilir miyim. Geçiş yaptığımda hangi sınıftan devam edeceğim. Şimdiden teşekkürler

 23. 224
  emotion:

  mrb ben auzef halkla il. lisans tamamlama öğrencisiyim 2 sınıf ortalamam 3.57 örgüne geçme ihtimalim nedir kabul olurmu? ist.ünv aynı bölüm örgün umut ediyorum .. örgünden örgüne geçenlerin puanı 3.40 la alınmış uzaktan eğitimden 3.57 alınma ihtimalim varmı?

 24. 225
  funda:

  merhaba ben 2.diploma kapsamında istanbul ünversitesi auzeftıbbı dökümantasyon bölümü 1.sınıf öğrencisıyim.aöf tıbbı dökumantasyon bölümüne yatay geçiş yapabilirmiyim.

 25. 226
  ömer:

  mrb ben ataaöf sosyalhizmetler önlisans 2.sınıf son dönemdeyim lisans sosyolojiye yatay geçiş yapabilirmiyim tekrar açık ögretim olarak ataaöf devam şeklinde bilgilendirirseniz sevinirim

Sayfalar: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] Show All

Yorum Yapin

kalem

Aöf & Sitemap |
.

Güncel Bilgileri Facebook Sayfamızdan
Takip Edin